Hoewel er uiterste zorg besteed is aan de correctheid, volledigheid en actualiteit van onze site kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie die u hierop aantreft. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van het gebruik van deze site of het gebruik van de informatie die op deze site wordt verstrekt. E-mail berichten worden door Wester Makelaars B.V. niet gebruikt voor het aangaan van verplichtingen. Leest u een tekst of ziet u een foto die naar uw mening niet correct is, of bent je van mening dat belangrijke informatie ontbreekt, dan stellen wij je reactie bijzonder op prijs. Heeft u een vraag over een bericht dan kunt u die stellen via het webformulier.

De verkoopinformatie is met grote zorgvuldigheid samengesteld doch voor de juistheid van de inhoud kunnen wij niet instaan en er kunnen derhalve geen rechten aan worden ontleend. De inhoud is puur informatief en mag niet worden beschouwd als een aanbod. Daar waar gesproken wordt over inhoud, oppervlakten of afmetingen moeten deze worden beschouwd als indicatief en als circa maten. Je dient als koper zelf onderzoek te verrichten naar zaken die voor jou van belang zijn. Wij raden je in dat verband aan je eigen NVM-makelaar in te schakelen. Een eventuele koopovereenkomst komt alleen tot stand door ondertekening van een schriftelijke overeenkomst door zowel koper als verkoper. Koper kan dan ook geen enkel recht ontlenen aan eerdere gedane toezeggingen en/of uitspraken dan welke vervat zijn in een door partijen getekende koopovereenkomst conform Amsterdams model.
Iedere aansprakelijkheid van Wester Makelaars B.V. en allen die daar werkzaam zijn, is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van een door haar gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald.

Algemene voorwaarden
Op onze dienstverleningen zijn de meest actuele voorwaarden van de NVM van toepassing alsmede die van Wester Makelaars B.V. Deze zijn tevens te downloaden op onze website