Algemene Voorwaarden Wester Makelaars BV

Op al onze diensten zijn de meest actuele voorwaarden van de NVM van toepassing. In aanvulling hierop hanteren wij nog onze eigen algemene voorwaarden. Indien er wordt afgeweken van de voorwaarden van de NVM prefereren de algemene voorwaarden van Wester Makelaars B.V.

De hierna volgende algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en opdrachten voor het leveren van puntentellingen en taxaties door Wester Makelaars B.V. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig, indien en voor zover ze uitdrukkelijk en schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen. 

ARTIKEL 1. AANBIEDING EN OPDRACHT 

1.1. Aanbiedingen zijn vrijblijvend en hebben een geldigheidsduur van 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Opdrachten kunnen alleen schriftelijk worden aanvaard. 1.2. Onder opdrachtgever wordt verstaan, diegene die opdracht geeft tot de levering. Onder opdrachtnemer wordt Wester Makelaars B.V. verstaan.

 1.3. Onder een opdracht wordt verstaan: Het leveren van de afgesproken dienst tot het maken van een taxatierapport en een puntentelling. (WWS) 

1.4. Onder een puntentelling wordt verstaan: Een advies huurprijs afgegeven op basis van de hoeveelheid punten die verkregen kunnen worden volgens de Nederlandse Woonbond. 

1.5. Onder taxatierapport wordt verstaan: een objectieve waardebepaling van onroerend goed ten behoeve van de aanvraag van bijvoorbeeld een hypothecaire geldlening. 

ARTIKEL 2. UITVOERING VAN DE OPDRACHT 

2.1. De opdrachtnemer zal de opdracht met de zorg van een goed opdrachtnemer uitvoeren. Bij de opname van de woning dient de opdrachtgever zelf of een door de opdrachtgever aangewezen persoon aanwezig te zijn. 

2.2. De opdrachtgever is gehouden opdrachtnemer tijdig alle informatie te verstrekken, welke opdrachtnemer voor een correcte uitvoering van de opdracht nodig heeft of waarvan opdrachtgever behoort te weten dat deze informatie voor een correcte uitvoering van de opdracht vereist is. De informatie dient te worden verstrekt in de vorm en de wijze als door opdrachtnemer verzocht. 

2.3. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan opdrachtnemer verstrekte informatie, ook indien deze van derden afkomstig is. 

2.4. Indien de uitvoering van de opdracht wordt vertraagd doordat de opdrachtgever zijn in artikel 2.2 genoemde verplichtingen niet nakomt dan wel de door opdrachtgever verstrekte informatie niet voldoet aan het in artikel 

2.3 bepaalde, zijn de daaruit voortvloeiende extra tijd en kosten voor rekening van de opdrachtgever. 

2.4. Na het voldoen van de factuur door de opdrachtgever aan de opdrachtnemer is de opdracht voltooid. 

ARTIKEL 3. AANSPRAKELIJKHEID 

3.1. De aansprakelijkheid van de opdrachtnemer beperkt zich tot maximaal de hoogte van het totaalbedrag van de opdracht. 

3.2. De aansprakelijkheid van de opdrachtnemer voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst en gemiste besparingen is uitgesloten. 

3.3. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor aanspraken van derden ter zake van schade, welke verband houdt met of voortvloeit uit de door opdrachtnemer uitgevoerde opdracht, indien en voor zover opdrachtnemer daarvoor krachtens het bepaalde in dit artikel niet jegens opdrachtgever aansprakelijk is. 

ARTIKEL 4. WIJZIGING ALGEMENE VOORWAARDEN 

4.1. Wester Makelaars BV. is bevoegd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. De door Wester Makelaars BV. gewijzigde Algemene Voorwaarden gelden jegens opdrachtgever vanaf dertig dagen nadat deze schriftelijk van de wijziging op de hoogte is gesteld, tenzij opdrachtgever binnen die termijn schriftelijk aan af te kennen geeft tegen de wijziging bezwaar te maken. In het laatst bedoelde geval blijven Wester Makelaars BV. ongewijzigde Algemene Voorwaarden tussen partijen gelden totdat de opdracht is voltooid of de overeenkomst is beëindigd, doch niet langer dan drie maanden van het einde van de hiervoor genoemde termijn van dertig dagen. Duurt de overeenkomst daarna voort, dan zijn daarop vanaf dat tijdstip de gewijzigde Algemene Voorwaarden van toepassing.

ARTIKEL 5. TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN 

5.1. Alle rechtsverhoudingen tussen opdrachtnemer en opdrachtgever waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door Nederlands Recht. 

5.2. Alle geschillen die verband houden met de rechtsverhouding tussen opdrachtnemer en opdrachtgever waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden uitsluitend voorgelegd aan de rechtbank in Amsterdam, tenzij bepalingen van dwingend recht anders voorschrijven. 

ARTIKEL 6. VERTROUWELIJKHEID 

6.1. Opdrachtgever is zonder voorafgaande toestemming van Wester Makelaars BV. niet bevoegd aan derden op welke wijze dan ook informatie te verstrekken omtrent de specifiek inhoudelijke aspecten van de uitvoering van de opdracht, daaronder mede begrepen de wijze waarop en de middelen waarmee de opdracht wordt uitgevoerd.

Privacy:

Onze organisatie wijst de opdrachtgever uitdrukkelijk op het feit, dat persoonsgegevens behorend bij het taxatierapport (daaronder ook begrepen het taxatiedossier) door het bedrijf en het eventuele validatie-instituut worden verzameld en verwerkt, waaronder naam, adres, (contact)personen, telefoonnummer en e-mailadres, en dat de gegevens omtrent het object inclusief taxatierapport en bijlagen worden verwerkt in het kader van de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG). Deze partijen hebben in hun privacy- en gebruiksverklaring, die op hun websites zijn te vinden, afspraken gemaakt over de verwerking van deze persoonsgegevens. Hierin is ook bepaald hoe u als betrokkene gebruik kunt maken van uw rechten.

Algemeen Deze privacy policy (hierna: “Privacy Policy”) is van toepassing op de persoonsgegevens (“Persoonsgegevens”) die Wester Makelaars BV  (hierna: “Wester Makelaars BV ” of “wij” of “ons”)

in het kader van het aanbieden van haar producten en/of diensten al dan niet via haar website www.westermakelaars.nl(“Website”) verwerkt. Wanneer u onze website bezoekt, gebruik maakt van onze dienstverlening en/of met ons een overeenkomst aangaat, gaat u akkoord met de onderstaande Privacy Policy.

Wij respecteren uw privacy. De persoonsgegevens die wij verwerken worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Bij onze verwerking van persoonsgegevens houden wij ons aan de eisen die de wet- en regelgeving daaraan stelt, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Lees deze Privacy Policy zoals gepubliceerd op onze website aandachtig door zodat u weet wat uw rechten en plichten zijn. Wester Makelaars BV  is gevestigd aan de Emmalaan 25, 1075AT, Amsterdam, Nederland en ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel onder nummer: ​88374793

Vragen over deze Privacy Policy kunnen worden gesteld via info@wester-makelaars.nl